Ledig stilling som Funktionschef for Skifte- og Familieretten ved Retten i Hillerød

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling som retsassessor indtil videre med funktion som chef for skifte- og familieretten ved Retten i Hillerød er ledig til besættelse fra den 1. september 2024.

Som funktionschef leder du sammen med afdelingslederen rettens skifteretsafdeling og familieretsafdeling, og du indgår i rettens ledelsesgruppe. I de to afdelinger er der aktuelt tilsammen ansat ca. 10 kontormedarbejdere inkl. afdelingslederen. Der er formelt set tale om to afdelinger med fælles afdelingsledelse, men i dagligdagen er der et tæt samarbejde mellem de to afdelinger ift. den samlede opgaveløsning.

Funktionschefens arbejdsopgaver
Funktionschefen har sammen med afdelingslederen ansvaret for afdelingernes faglige, sagsbehandlingsmæssige og personalemæssige forhold. Opgaverne løses således i et tæt samarbejde med afdelingslederen, som har det daglige personalemæssige ansvar for afdelingernes kontormedarbejdere.

Funktionschefens ansvar omfatter bl.a. ansvar for:

 • at sagsbehandlingen i afdelingerne er af højeste juridiske kvalitet
 • at sagsbehandlingen i afdelingerne er tilrettelagt således, at personaleressourcer udnyttes optimalt, og at afdelingerne overholder fastsatte mål for berammelser og gennemløbstider
 • at vedtagne personalepolitikker efterleves
 • at udarbejde og gennemføre afdelingernes handlingsplaner i samarbejde med medarbejderne
 • at videreformidle informationer af både juridisk og ledelsesmæssig karakter
 • at sikre oplæring og vejledning af fuldmægtige under grunduddannelse og vejledning og sparring med andre jurister tilknyttet afdelingerne
 • at lægge strategier for kompetenceudvikling for afdelingernes medarbejdere
 • at skabe et godt arbejdsmiljø og sikre en høj trivsel blandt afdelingernes medarbejdere.
Funktionschefen deltager i afdelingernes sagsbehandling og udfører desuden andet retsarbejde efter nærmere aftale med byretspræsidenten.

Funktionschefen indgår i den samlede ledelse og deltager i ledermøder og lederudvikling sammen med embedets øvrige ledere. Som medlem af den samlede ledelse forventes det, at man indgår i og medvirker til helhedstænkning og opgaveløsning i forhold til det samlede embede på tværs af afdelinger.

Der er ved Retten i Hillerød aktuelt ansat ca. 60 dygtige og engagerede kolleger. Du kan læse mere om retten på www.domstol.dk/hilleroed.

Kvalifikationer
Varetagelse af stillingen som funktionschef forudsætter juridisk kandidateksamen og særdeles gode faglige kvalifikationer.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • har relevant faglig erfaring knyttet til det kommende ledelsesområde
 • besidder gode lederegenskaber og måske har en lederuddannelse eller anden relevant uddannelse
 • har lyst til ledelse samt kontinuerlig udvikling og efteruddannelse inden for ledelse som fagdisciplin
 • har stor selvstændighed og evner at træffe beslutninger af stor betydning
 • har veludviklede samarbejds- og kommunikationsevner
 • er troværdig, har gennemslagskraft samt udviser respekt og ordentlighed i din kommunikation og omgang med andre – både mundtligt og skriftligt.
Det er en fordel, hvis du har erfaring fra domstolene, men det er ikke et krav.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en retsassessorstilling i lønramme 36. Ansættelse sker på tjenestemandsvilkår.

Til stillingen som retsassessor er knyttet en række tillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 64.451 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. april 2024-niveau).

Pensionsbidraget af tillæggene udgør 17,1 pct.

Ansøgning og ansættelsesprocedure
Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.

Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt eventuelle udtalelser. Har du gennemført domstolenes grunduddannelse, en byretskonstitution i uddannelsesøjemed og/eller en landsretskonstitution skal du medsende udtalelse efter endt grunduddannelse, samt eventuelle udtalelser efter lands- og/eller byretskonstitution.

Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest mandag den 10. juni 2024, kl. 12.00.

Det kan blive aktuelt at iværksætte test, før vi afholder eventuelle 2.-samtaler.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til byretspræsident Anders Herping Nielsen på tlf. 47338701 eller på mail AHE@domstol.dk.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hillerød Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Domstolsstyrelsen, Amagerfælledvej, 2300 København S

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6052934

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet